SaitoWall

New Zealand のクライミング/ボルダリング情報

archive: 2010年11月24日  1/1

快晴続きのチューズデー

最近めっきり参加者が少ないチューズデー・キャッスルヒル・トリップ。今回もMasaya&私(Yuko)の2人のみとなってしまいました。。。結果はこんなかんじ↓【Masaya】Dog eat Dog (V6) ○Pythagoras (V8) ×Mr Fervent (V5) ○Insertion (V5) ○Rubic (V5) ○Turn (V5) ○Rubic Arete (V6) ×Apparitions (V7) ×Grime Time (V5) ○Dog eat Dog (V6) QF Map2 Prob34 スタート核心Rubic (V5) QF Map22 Prob11 コケだらけ今...